Garantivillkor


Copter garanterar dig, slutanvändaren, att Copter Screenprotector och produkter från Copter kommer att vara felfria avseende material och utförande.

Garantin täcker inte direkta eller indirekt skador på andra produkter, till exempel, men inte uteslutande, de elektroniska enheter eller displayen de är avsedda för. Garantin omfattar inte heller produktskador till följd av felaktigt handhavande eller
felaktig applicering av produkten.

Livstids garanti gäller Copter Screenprotector, vilken börjar på inköpsdagen. Garanti gäller filmens förmåga att skydda er produkt. Skulle filmens material försämras till den grad att den inte längre kan skydda er produkt, kommer Copter att efter eget gottfinnande byta ut den felaktiga Copter Screenprotector.

Garanti gäller endast under ovan angivna tidsperiod, under förutsättning att Copter Screenprotector har applicerats och används på rätt sätt.

Copter garanterar att Copter Screenprotector inte är defekt varken i material eller utförande. Skulle skada ske på grund av överdrivet våld av produkten, vilket resulterar i skada på Copter Screenprotector och er produkt, gäller ej garantin.

Livstids garanti gäller ej vid slitage av er produkt, felaktig montering av Copter Screenprotector, vid olyckshändelser, om Copter Screenprotector varit utsatt för extrem kyla eller hetta och alla övriga hänseenden av extremt eller onormalt bruk.

Om Copter under garantiperioden tar emot meddelande om sådana defekter, kommer Copter efter eget gottfinnande bedöma om garanti gäller eller ej. Copter garanterar inte att användningen av er produkt kommer att kunna ske utan avbrott eller fel, då Copter garantin endast gäller Copter Screenprotector.

Om Copter under rimlig tid inte har möjlighet att ersätta Copter Screenprotector som anges i garantin, äger du rätt till återbetalning av inköpspriset vid omedelbar retur av Copter Screenprotector. Garantin gäller inte defekter som är ett resultat av (a) felaktiga eller inadekvata åtgärder för underhåll (b) slitage av er produkt/utrustning som inte levererats av Copter, (c) otillbörlig modifiering eller felaktig användning, (d) handhavande utanför de gränsvärden som gäller miljöbetingelser för produkten, eller (e) felaktig förberedelse eller underhåll vid placering.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER, ÄR GARANTIERNA OVAN DE ENDA OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKS ELLER UNDERFÖRSTÅS. COPTER FRÅNSÄGER SIG DESSUTOM SÄRSKILT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET, KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

Vissa länder/regioner tillåter inte begränsningar med avseende på tidsperioden för en underförstådd garanti, vilket kan innebära att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller dig. Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan även äga andra rättigheter, vilka varierar från land/region till land/region. Copter:s garanti gäller i alla länder/regioner där Copter har marknadsfört Copter Screenprotector. Garantiservicenivån du får kan variera beroende på lokala standarder. Copter kommer inte att ändra produktens format eller funktion för att göra den användningsbar i ett land/region där den från början inte var avsedd att fungera på grund av juridiska skäl eller reglementen.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER ÄR GOTTGÖRELSERNA I DENNA GARANTIDEKLARATION KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE. FÖRUTOM NÄR ANNAT ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER COPTER ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.
Vissa länder/regioner tillåter inte undantag eller begränsningar för oavsiktliga skador eller följdskador, vilket kan innebära att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller.